Občina Črenšovci

Projekti

Projekti (2)

Četrtek, 18 Oktober 2018 16:28

VZPOSTAVITEV TEMATSKE POTI MEDOVITA

Objavil

OSNOVNI LOGO PRP brez

logo eu flag
zastavaslo

 

 

 

 

žstructure logo PDL   Občina Črenšovci grb

cd crensovci

 

 

Namen operacije je ustvariti pogoje in možnosti za preživljanje prostega časa prebivalcev območja LAS v naravnem okolju.

Glavni cilj operacije je: Izboljšati infrastrukturne pogoje za preživljanje prostega časa v naravi in prostem ter povečati število ljudi ki se rekreirajo v naravi.

Ostali cilji operacije so tudi:

 • povečati vedenje o čebeli in ostalih opraševalcih ter s tem izboljšati stanje okolja in biotske raznovrstnosti
 • omogočiti razvoj API in zelenega turizma,
 • spodbuditi povezovanje ponudnikov in lokalne skupnosti,
 • omogočiti pogoje za trženje API turizma in navezujočih se izdelkov.

Začetek projekta: 6.6.2018

Konec projekta: 31.10.2018

Problem: Na ciljnem območju primanjkuje urejenih aktivnih površin ki bi bile namenjene hoji, sprehajanju, teku, druženju, igram na prostem. Primanjkujejo urejenih površine namenjenih povprečnemu prebivalcu, ki ne ne ukvarja aktivno s športom, mladim družinam in starejšim.

Rešitev: z vzpostavitvijo gibalne vasi in tematske poti bodo aktivirane občinske zelene površine, ki bodo namenjene druženju in rekreaciji v naravi tako otrok kot odraslih (gibalna vas in ki bodo hkrati vsebovala zgodbo o čebeli in bodo zasajena z medonosnimi rastlinami ter bodo med sabo povezana s potjo, ki bo potekala mimo čebelarjev z učnimi čebelnjaki in s tem pozneje omogočila tudi razvoj API turizma, ki na tem območju še ni razvit.
S to operacijo se bo obnovila, izboljšala in nadgrajevala športno-rekreativna infrastruktura ter površine za preživljanje prostega časa v naravi in na prostem ter opremila z novimi inovativnimi vsebinami prilagojenimi različnim ciljnim skupinam. Operacija bo prispevala k razumevanju pomena čebele in ostalih opraševalcev in njihovega življenja, pomena za človeka, vloge in dela čebelarjev, izdelkov iz meda, ter spodbujala prebivalce k zasaditvi medonosnih rastlin in postavitvi hotelov za žuželke.
Pot bo zanimiva tudi za obiskovalce, ki jo bodo lahko prehodili, prekolesarili, pretekli ter ob nje imeli priložnost pokusiti dobrote lokalnih čebelarjev in ostalih zainteresiranih izvajalcev različnih storitev. V pot bo vključeni tudi kulturna in naravna dediščina lokalnega okolja.

Operacija bo s pomočjo ozaveščanja prebivalcev o čebeli pripomogla h krepitvi dela čebelarjev, ohranjanju tradicije, ohranjanju pestrosti naravnega okolja, spodbujanju sejanja medonosnih rastlin v kmetijstvu (ajda, oljna ogrščica), zasaditvi medonosnih dreves (Lipa). Ozaveščala bo o nevarnosti nepravilne rabe pesticidov za čebele, seznanila prebivalce s pomenom ostali opraševalcev ter jih spodbudila k postavitvi hotelov za žuželke na lastnih vrtovih. Prav tako menimo, da bo operacija prispevala k usmeritvi prebivalcev ciljnega območja v zeleno in aktivno preživljanje prostega časa v novo ustvarjeni gibalni vasi, ki bo oblikovana iz naravnih materialov in omogoča gibanje tako otrokom kot odraslim in tudi starejši ter ranljivi populaciji. Nadalje bo ustvarila pogoje za razvoj API turizma in širše zelene turistične ponudbe. Z vzpostavitvijo učnih čebelnjakov bo ustvarila trajno ponudbo za osnovnošolce, mladino in vaščane za trajno izobraževanje s področja sonaravnega življenja s čebelo.

 

TEMATSKA-POT-MEDOVITA-ZEMLJEVID-

 

 

 

 

 

MGRT   Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO slogan  structure logo PDL

 

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

1. Osnovni podatki o projektu
Akronim projekta: IntegRast
Organizacija vodilnega partnerja: Občina Črenšovci
Projektni partnerji

 • Dom starejših Lendava
 • »MISIJA *S« Društvo za trajnostni razvoj Pomurja
 • INTEGRA, društvo za promocijo socialnega podjetništva, so.p.
 • ATRIJ, d.o.o.

Trajanje projekta: 8 mesecev
Vrednost projekta: 71.885,40 €
Višina sofinanciranja: ERRS 51.871,51 €

2. Kratka predstavitev projekta
Občina Črenšovci in projektni partnerji so s projektom z akronimom IntegRast uspešno kandidirali na javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja »LAS Pri dobrih ljudeh 2020« (v nadaljevanju: LAS PDL) v letu 2017 za sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Izziv, ki se ga projektno partnerstvo loteva s projektom, je:

 • zagotovitev čim daljšega kvalitetnega bivanja starejših na svojem domu in v domačem okolju.

V okviru projekta bo namreč posebna pozornost namenjena razvoju skupnostnih storitev za starostnike s podeželja, ki se bodo izvajale bodisi na njihovih domovih (socialna oskrba na domu) bodisi v bližini kraja njihovega prebivanja (pilotni Večgeneracijski center: IntegRast v Črenšovcih).

Cilji projekta so:

 • Vzpostaviti inovativno, integrativno čezsektorsko razvojno partnerstvo - Skupnostno razvojno mrežo: IntegRast
 • Soustvarjati neobhodne predpogoje za kreativno večgeneracijsko sodelovanje, medgeneracijsko pomoč in družbeno solidarnost
 • Pospeševati razvoj takšnih skupnostnih programov in storitev, ki bodo prispevali k boljši kvaliteti življenja starostnikov na podeželju ter k socialni aktivaciji ranljivih skupin
 • Promovirati socialno podjetništvo in prostovoljstvo kot razvojne možnosti in priložnosti za socialno aktivacijo ranljivih skupin.

Pri razvoju skupnostnih storitev za starejše je (upoštevaje princip: »nič o nas brez nas«) nujno potrebno izhajati iz njihovih dejanskih potreb in želja. Zato bo v okviru projekta izvedena terenska raziskava o potrebah in željah starejše populacije po skupnostnih socialnih storitvah. Na osnovi izsledkov raziskave bo oblikovan predlog razvojnega modela skupnostnih storitev za socialno oskrbo in socialno vključevanje starejših oseb z obravnavanega podeželskega območja LAS PDL. Razvoj skupnostnih storitev za starejšo populacijo bo posledično vplival tudi na socialno integracijo drugih ranljivih skupin (dolgotrajno brezposelne mladine, žensk, starejših in pripadnikov manjšinskih skupnosti z nizko izobrazbo oziroma brez izobrazbe). Le-te so namreč primarna ciljna skupina za izvajanje skupnostnih socialnih storitev za starejšo populacijo. Z izboljšanjem socialnih kompetenc teh skupin ter s praktičnim usposabljanjem socialnih oskrbovalcev za opravljanje konkretnih socialnih storitev za pomoč starostnikom na domu bo namreč projekt prispeval k izboljšanju njihove socialne vključenosti kakor tudi k izboljšanju njihove zaposljivosti.

Za potrebe izvajanja skupnostnih storitev socialne oskrbe starostnikov s podeželja na njihovem domu ter za potrebe zagotovitve prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti Večgeneracijskega centra: IntegRast bo v okviru projekta izvedena adaptacija (opuščenega) objekta nekdanjega vrtca v Črenšovcih in nakup opreme. V sklopu projektne investicije bo usposobljen del objekta za namen izvajanja pomoči starejšim na domu (skladišče za repromaterial, garderobe, prostor za masažo in sanitarni prostori za izvajalce socialne oskrbe starostnikov na domu) ter del objekta za potrebe pilotnega Večgeneracijskega centra: IntegRast (večnamenski prostor, multimedijska učilnica in prostor za rekreacijo).

V pilotni fazi delovanja se bodo v Večgeneracijskem centru: IntegRast izvajale informativno-animacijske in izobraževalne aktivnosti za starejšo populacijo in druge ranljive skupine za dvig socialnih, zdravstvenih in kulturnih kompetenc ter večgeneracijske ustvarjalne delavnice. Večgeneracijski center bo tudi osrednji prostor, v katerem se bodo lahko zbirali in ustvarjali člani različnih lokalnih društev (npr. ljudske pevke, društva žena idr.). Posebna pozornost bo v pilotni fazi delovanja večgeneracijskega centra namenjena tudi promociji zdravega življenjskega sloga in večgeneracijskega sodelovanja ter socialni aktivaciji ranljivih družbenih skupin na področju prostovoljstva in socialnega podjetništva.

Za reševanje aktualnih družbenih izzivov starajočega se prebivalstva in socialnega vključevanja najranljivejših družbenih skupin bo v okviru projekta vzpostavljeno tudi inovativno čezsektorsko partnerstvo: Skupnostna razvojna mreža: IntegRast in Skupnostna prostovoljska mreža NVO za socialno aktivacijo ranljivih skupin na področju prostovoljstva ter za vsestransko, integrativno večgeneracijsko sodelovanje in medsebojno pomoč.

Za trajnostno izvajanje pomoči starejšim bo v okviru projekta ustvarjeno tudi eno novo delovno mesto socialne oskrbovalke starejših na domu.

S projektom se torej ustvarjajo možnosti iz priložnosti za trajnostni razvoj integrativnih skupnostnih storitev za izboljšanje kvalitete življenja podeželskega prebivalstva v tretjem življenjskem obdobju ter za kreativno večgeneracijsko sodelovanje in družbeno solidarnost.

POVEZAVE:

Nahajate se: Domov Projekti